تعبیر خواب پیرشدن و دیدن پیرمرد درون خوابعنوشته اسب تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و   پیر مرد mimplus.ir

تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و پیر مرد

تعبیر خواب پیر شدن چیست؟ خواب دیدن اینکه  شما پیر مرد یـا پیر زن هستید ، عنوشته اسب بـه تصمـیمات عاقلانـه شما اشاره دارد. عنوشته اسب جنبه ی منفی اش این هست که ممکن هست به این معنی باشد کـه تفکر سفت و سختی دارید شاید درون مورد پیر شدن و بزرگ شدن نگران هستید.

تعبیر خواب پیر شدن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگری بـه خواب دید پیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل کـه عز و شرف یـابد.

اگر پیری مجهول بیند کـه خرم و شادمان است، دلیل کـه از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد.

اگر پیری معروف را بیند کـه خرم و شاد است، دلیل کـه از او چیزی بدو رسد.

اگر او را غمگین دید، دلیلش بـه خلاف این است.

جابر مغربی مـی گوید:

اگر جوانی یـا کودکی بیند کـه پیرشد، دلیل کـه عز و بزرگی یـابد و به کار آخرت مشغول شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بـه خواب دیدید کـه پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده مـیشود.

اگری کـه پیر هست در خواب ببیند کـه جوان شده بـه احترام و ارزش اجتماعی او لطمـه وارد مـی آید و بی حرمت مـی شود.

آنلی بیتون مـی گوید:

اگر درون خواب آدم پیرى را دیدید، نشانـه‏ء آن هست که شانس و اقبال درون انتظار شما است.

اگر خواب ببینید کـه پیر شده‏ اید، نشانـه‏ى موفقیت درون انجام کارها است.

شما پیر هستید : شما واقعاً آدم بی مسئولیتی هستید.

شما پیر مـیشوید : علامت شـهرت .

شما خیلی پیر هستید : یک رابطه ناکام با یک زن جوان خواهید داشت .

طرف مقابل شما درون کار اشخاص پیر هستند: بسیـار مراقب باشید.

تعبیر خواب پیری

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

پیری درون خواب، بر ضعف دلالت دارد و ممکن هست به عمر طولانی نیز، تعبیر شود.

ابن سیرین مـی گوید:

پیر بودن درون خواب را برایی کـه خود پیر نبود، خوب نمـیدانست

عنوشته اسب تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و   پیر مرد mimplus.ir

تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و پیر مرد

تعبیر خواب پیر

آنلی بیتون مـی گوید:

خواب یک پیر : کارهایتان ممکن هست باعث از بین رفتن شما شوند.

تعدا بساری پیر باهم : اوقات خوشی درون انتظار شماست .

شما پیر هستید : یک غم بزرگ .

شما پیر باقی مـیمانید : پیشنـهادی بـه شما مـیشود کـه باعث رنج شما خواهد شد.

تعبیر خواب پیر مرد

لوک اویتنـهاو مـی گوید :

پیر مرد: زندگی طولانی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر جوانی درون خواب ببیند کـه پیر و معتمد مردم شده هست به او علم و ادب عطا مـیشود. عنوشته اسب دیدن پیرمرد نیکوکار درون خواب نشانـه سربلندی، شرف، روزی، برکت و درازی عمر است.

آنلی بیتون مـی گوید:

خواب یک پیرمرد : دردسر و ناامـیدی .

شما پیرمرد هستید : احترام و امتیـاز

شما یک پیرمرد ثروتمند هستید : سلامتی شما عالی خواهد بود.

یک پیرمرد خواب ببیند کـه به یک زن پیر ابراز علاقه مـی کند : او درون کارهایش پیشرفت بسیـار خواهد کرد.

عنوشته اسب تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و   پیر مرد mimplus.ir

تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و پیر مرد

تعبیر خواب پیر زن

لوک اویتنـهاو مـی گوید :

پیر زن : دعوا

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پیرزن درون خواب، نشانـه عجز و ناتوانی هست و ممکن هست بر دنیـای فانی نیز، دلالت داشته باشد.

دیدن پیرزن، بـه خاک خشک و بیحاصل نیز تعبیر مـیشود. دیدن پیرزن زشترو درون خواب، نشانـه فتنـه و آشوب است.

منوچهر مطیعی تهرانی مـی گوید:

دیدن پیرزن ناشناس درون خواب به منظور مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.

آنلی بیتون مـی گوید:

خواب یک پیرزن : غم

یک زن خیلی پیر : ناکامـی درون آینده نزدیک .

شما پیرزن هستید : دردسرهایی کـه دارید شما را رها مـیکنند.

زنان پیر درون یک مـیهمانی : خوشنامـی درون فامـیل.

شما عضو باشگاهی مخصوص پیران هستید : دوستان بـه شما حسودی مـیکنند.

یک زن پیر خواب ببیند کـه یک پیرمرد بـه او ابراز علاقه مـیکند : او درون عشق وفادار هست .

تعبیر خواب صحبت با افراد مسن

منوچهر مطیعی تهرانی مـی گوید:

چنانچه درون خواب پیر مردی ناشناس را ببینید کـه با او حرف مـی‌زنید از دوستی بـه شما محبت مـی‌شود و از جانبی بزرگواری و جوانمردی مـی‌بینید کـه انتظارش را ندارید و این بهتر هست اگر پیرمرد ناشناسی کـه مـی‌بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید کـه رنجور و نالان و گرفته بود از جانبی بـه شما غم و اندوه مـی‌رسد کـه انتظارش را ندارید

عنوشته اسب تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و   پیر مرد mimplus.ir

تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و پیر مرد

تعبیر خواب جوان شدن پیر

جابر مغربی مـی گوید:

اگر پیری بیند کـه جوان شد، دلیل کـه در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیـا مغرور شود

منوچهر مطیعی تهرانی مـی گوید:

اگری کـه پیر هست در خواب ببیند کـه جوان شده بـه احترام و ارزش اجتماعی او لطمـه وارد مـی‌آید و بی حرمت مـی‌شود.

از شما دعوت مـیکنم به منظور مشاهده تعبیر خواب اشاره شده بـه لینک زیر مراجعه کنید:

تعبیر خواب ازدواج ، تعبیر خواب ارواح ، تعبیر خواب برادر و برادر زاده 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب مـیتوانید بـه صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یـا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

عنوشته اسب تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و   پیر مرد mimplus.irعنوشته اسب تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و   پیر مرد mimplus.irعنوشته اسب تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و   پیر مرد mimplus.irعنوشته اسب تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و   پیر مرد mimplus.irعنوشته اسب تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و   پیر مرد mimplus.ir (هنوز هیچ امتیـازی ثبت نشده)Loading...

عنوشته اسب تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و  پیر مرد
[تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و پیر مرد عنوشته اسب]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 14:20:00 +0000